Algemene voorwaarden

1) Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Den Doelder  Staffing & Recruitment en haar productgroepen, welke entiteiten hierna in deze algemene voorwaarden zullen worden aangeduid als ‘opdrachtnemer’. 

1.1    In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. Onder kandidaten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen. Indien enige bepaling in de Algemene voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen. 
1.2    Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 
1.3    Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

2)    Aanbieding & Offerte 

2.1    Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van een maand. 
2.2    Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van de opdrachtgever. 
2.3    Bij uitzend-of detacheringsopdracht voor onbepaalde tijd kan door opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de opzegtermijn bij een opdracht voor ongepaalde tijd drie maanden en dient opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand. 
2.4    Opdrachtgever wordt  geacht te hebben ingestemd met de offerte, indien een kandidaat van Den Doelder Staffing & Recruitment verschijnt op een afrondend gesprek tussen opdrachtgever en kandidaat. 

3)    Uitvoering van de overeenkomst

3.1    De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. 
3.2    In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van de opdrachtgever. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in een andere onderneming of organisatie dan die van opdrachtgever.     
3.3    De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. 
3.4    Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn. 

4)    Tarieven 

4.1    De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette kandidaat te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de kandidaat is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief omzetbelasting, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen in het geval van uitzending en detachering. 
4.2    De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (januari en juli) worden gewijzigd, indien tengevolge van wettelijke maatregelen en/of CAO –afspraken de lonen, c.q.de arbeidsvoorwaarden van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden. 
4.3    Reiskosten voor woon/werk verkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen. 
4.4    Tarieven voor overnamefee bij werving en selectie opdrachten worden opgebouwd aan de hand van een percentage over het jaarsalaris + vakantiegeld van de kandidaat. 

5)    Den Doelder kandidaten 

5.1    De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette kandidaten in dienst te nemen of anderszins buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen vierentwintig maanden na het einde van de opdracht waarvoor de kandidaat was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer. Dit verbod geldt eveneens voor opdrachtgever ten aanzien van kandidaten die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij het de kandidaat zou worden ingezet hetzij voor detachering, hetzij voor werving en selectie. 
5.2    Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde kandidaten zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 
5.3    Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 5.1 en/of 5.2 verbeurt hij een boete van zes bruto- maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor de betreffende kandidaat, inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar; bij het uitblijven van betaling van de boete komend de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van opdrachtgever zulks met inachtneming van artikel 6.4 van de algemene voorwaarden. 

6)    Facturering & betaling

6.1    Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van 4-wekelijkse facturering.
6.2    Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. In geval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever direct opeisbaar zijn. 
6.3    Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie. 
6.4    Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van reclames inzake verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele reclames schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op. 

7)    Overmacht 

7.1    Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen. 

8)    Aansprakelijkheid

Alle kandidaten van Den Doelder zijn vanaf de datum dat zij feitelijk werkzaam zijn op een uitzend- /detachering opdracht bij opdrachtgever, adequaat verzekerd via Den Doelder Staffing & Recruitment, middels een ongevallenverzekering die Den Doelder heeft afgesloten bij Concordia verzekeringen. Den Doelder  kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen -waaronder begrepen gevolgschade- als gevolg van handelen en /of nalaten van een door Den Doelder geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Den Doelder, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan. 

9)    Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten. 


10)    Geschillen

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van de opdrachtnemer gevestigd is gevestigd, te weten arrondissement Middelburg. 

11)    Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 januari 2009 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van de opdrachtnemer.